KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Aydın Fidan / Göray Servis Yetkili Satıcı olarak, gerek alışveriş sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ve ikincil düzenlemeleri çerçevesinde, bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu: Şirketimiz, alışveriş sitemizin müşterilere ilişkin kişisel verileri işlemesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu metin ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.:

• Alışveriş sitemiz üzerinden müşterilerle aramızda akdedilen sözleşmelerin kurulması ve ifası,

• Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri ürün ve hizmetlerimizin sunulması,

• Müşterilerle paylaşmamız gereken önemli bilgilerin vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden iletilmesi,

• Bilgi verme yükümlülüğümüz olan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi,

• Müşterilerin izni (açık rızası) olması durumunda; mevzuat kapsamında ürün ve hizmetlerimizin tanıtılması, pazarlanması ya da işletmemizin tanıtılması, ilgili müşterilere çeşitli avantajlar sağlanması, promosyonlar hakkında bilgi verilebilmesi, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlanması, anket, müşteri memnuniyeti araştırmalarının yapılabilmesi amaçlarıyla ilgili müşterilerle ticari iletişime geçilebilmesi,

• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizin planlanması, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi, • İdari, hukuki ve vergisel yükümlüklerimizin ve Müşterilerle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilmesi.

• Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

• Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ve izni bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılabilmesi ve hedef kitle belirlenmesi, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

• İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,

• Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,

• Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, satın alma işlemlerini sağlama, hızlandırma, siparişlerini alma ve teslim edebilme,

• Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları. .

Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Şirketimiz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda Müşterilerin kişisel verilerini yurtiçinde 3. Kişilere veya yurtdışına aktarabilmektedir.

• Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı: İlgili Müşterinin açık rızası olmaması halinde, Kanun’un 5. maddesinde yer alan ve yukarıda açıklanmış olan veri işleme amaçlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel veriler Şirketimiz tarafından aktarılabilmektedir.

• Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı: İlgili Müşterinin açık rızası olmaması halinde, Kanun’un 5. maddesinde yer alan ve yukarıda açıklanmış olan veri işleme amaçlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Şirketimiz tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilmektedir. Aktarımın yapılacağı ülkenin, Kurul tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, aktarım ancak, Şirketimiz ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kurul’dan bu işleme izin verilmesi halinde gerçekleşmektedir.

Yukarıda açıklanan şartlar dahilinde; şirketimizin edindiği kişisel veriler; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ve iştirakimize; iş ilişkilerimiz, hizmet ilişkilerimiz ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak paylaşılabilmektedir.

Yine kişisel veriler; kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlarla bilgi talep etme yetki ve amaçlarıyla sınırlı olarak paylaşılabilmektedir.

Müşterinin Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Alışveriş sitemiz tarafından toplanan kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda amaçlarla toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden aşağıda sayılanlar uyarınca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

·İlgili kişinin açık rızasının varlığı

·Kanunlarda açıkça öngörülmesi

·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

·Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerime zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Alışveriş sitemiz dışında da Şirketimiz, kişisel verileri Şirket merkezimiz, mağazalarımız, teknik servis noktalarımız, web sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda yukarıda açıkladığımız hukuki sebepler ve veri işleme amaçlarımız doğrultusunda toplayabilir.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Müşteriler, diledikleri zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinin;

a. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

b. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

c. Bilgilerinin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsa düzeltilmesini isteyebilir,

d. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

e. Bilgilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

f. Bilgilerinin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsa ve bu sebeple zarara uğramışsa zararın giderilmesini isteyebilirler.

Müşterilerin başvurularında yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödenmesi Müşteriden talep edilebilir.

Değerli Müşterilerimiz,

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı aşağıdaki adreslere iletebilirsiniz; Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz

Aydın Fidan / Göray Servis Yetkili

Satıcı Adres: Gülbahar, Cemal Sahir Sokağı No:10, 34394 02124563770-02124563771

tefalservis@gorayservis.com

aydinfidan@me.com

İşbu aydınlatma metni üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

0

Ürün ara

Başa dönüş
ADN Bilişim Tarafından Tasarlandı
Ürün sepetinize eklendi